Professor Lennart Svensson

Fem framgångsfaktorer

Konferens - A&O för att klara kriser

A&O har genomfört ett tiotal fallstudier på varselprojekt finansierade av Socialfonden. Under konferensen A&O för att klara kriser och framtida kompetensbehov berättade professor Lennart Svensson från Linköpings universitet, om vad som enligt forskarna leder till ett framgångsrikt arbetplatslärande.

Fem framgångsfaktorer enligt professor Svensson:

  • Motiv. När kompetensutveckling är en del av ett företags verksamhetsutveckling, blir effekten av lärandet långvarig. När ett företag söker medel hos Socialfonden i hopp om kortsiktig ekonomisk vinning blir effekten begränsad.
  • Utvecklingsstrategi. När arbetsplatser kombinerar olika former av lärande, till exempel formellt lärande, som kurser, och informellt lärande, som praktik eller handledning, blir resultaten hållbara.
  • Externt stöd. Externt stöd av till exempel konsulter, eller i form av nätverk mellan arbetsplatser eller regionala aktörer, kan utgöra ett viktigt stöd för företagen. Men de får ska inte ha en styrande funktion i projektet.
  • Lärmiljö. En utbildning får bara effekt i verksamheten om arbetskamrater och chefer tar tillvara de nya kunskaper den anställde får med sig.
  • Engagerad driftsledning. Ledningen måste se lärande som en strategisk fråga för företaget. Den måste signalera att utbildning är ett prioriterat område och avsätta tid för detta. Om en utbildning bedrivs vid sidan av ordinarie verksamhet påverkas inte organisationen.


Mer om framgångsfaktorer kan du läsa i A&Os kommande intervjubok om varselprojekten. Smygstarta genom att ladda ner rapporten Att kompetensutveckla sig ur en kris.

 Fler artiklar om konferensen:

Bilder från konferensen
Blir 2010 morgonrodnadens år
Så tyckte besökarna
Vems är ansvaret?