Göran Brulin, författare till Att äga, styra och utvärdera stora projekt och adjungerad professor vid Linköpings universitet.

Framgångsrecept för projekt

Boken Att äga, styra och utvärdera stora projekt, av Göran Brulin och Lennart Svensson är en kritisk granskning av den projektverksamhet som bedrivs inom ramen för EUs strukturfonder; Europeiska socialfonden och Regionala utvecklingsfonden. Lutade mot tidigare forskning och egna iakttagelser lyfter de frågan om hur man uppnår långsiktiga effekter av projektverksamhet. Ett kapitel, skrivet av Sven Jansson på ESF-rådet, behandlar kompetensutvecklingsprojekt specifikt.

Under programperioden 2007-2013 pumpar strukturfonderna ut 30 miljarder SEK i Sverige.

Projektens resultat ska bidra till att förändra föråldrade strukturer, leda till ökad tillväxt och minska socialt utanförskap. Trots att det varken saknas engagemang eller aktivitet, påtalas inte sällan brister i förmågan att ta tillvara de erfarenheter som görs i projekten.

För att uppnå långsiktiga effekter av projekten förespråkar författarna främst en professionell projektledarroll och aktiva projektägare, men också samverkan och gemensam kunskapsbildning med aktörer utanför projekten på alla nivåer.

 

Projektledarens kompetens är avgörande

Boken bekräftar i stort de slutsatser som A&O presenterat i temagruppens rapportserie, där stora projekt kritiserats för att vara allt för trögrörliga och ha svårt att uppnå förväntade resultat.

- Tyvärr kan vi se att det finns brister i projektledarskap och ägarskap. Det är inte projektens storlek som är avgörande, utan projektledarnas kompetens och ägarnas engagemang, säger Göran Brulin.

- Vi förespråkar en professionalisering av projektledaryrket. Och den här boken är ett led i det arbetet, liksom högskolekurser och annan utbildningsverksamhet.

Brulin menar att en återgång till att sprida strukturfondspengarna på tio tusentals mindre projekt, som under föregående programperiod inte är någon lösning.

- Det är genom välskötta stora projekt som möjligheten att påverka strukturen är som störst. Då finns många väsentliga aktörer med i projekten redan från början, säger han.

 

Bokrelease med reflektioner

I samband med att boken lanserades, onsdagen den 16e mars, arrangerade processtöd Strategisk påverkan och lärande, (SPeL) ett välbesökt seminarium på City Conference Center i Stockholm. Vid seminariet deltog professor Per-Erik Ellström, en av A&Os delprojektledare.

Han reflekterar kring hur förväntningar på projektverksamhet kan lägga hinder i vägen redan i etableringsfasen.

- Enligt normen, när man etablerar ett projekt, är planen och aktiviteterna det viktiga. Istället bör fokus vara på vilka effekter man vill uppnå och hur effekterna ska bli långsiktiga redan från idéstadiet.  

- Det kan behövas ett perspektivbyte, säger han.

Per-Erik Ellström menar också att det finns en övertro på att informationsspridning är nyckeln till långsiktighet.

- Vill man uppnå hållbara effekter räcker det inte med att exponera människor för information. Man måste arbeta aktivt för att skapa ett fördjupat lärande.

 

Enig panel

Vid seminariet medverkar också Åsa Lindh, generaldirektör för Svenska ESF-rådet, Anna Olofsson, enhetschef för Regional tillväxt på Näringsdepartementet och Göran Theolin, avdelningschef Europaprogrammen, Tillväxtverket.

Åsa Lindh tycker att satsningen på följeforskning under innevarande programperiod har inneburit en stor förbättring gentemot den förra programperioden. Följeforskningen, eller lärande utvärderingar, hjälper projekten att se till verksamhetens helhet snarare än enskilda aktiviteter. Men det är fortfarande är svårt att få projekten att engagera sig tillräckligt i utvärderingarna.

Hon delar också författarnas erfarenhet att det brister i ägarskap och ledning.

- Jag ser ibland att man tillsätter ganska oerfarna projektledare för väldigt stora projekt. Och när ägarskapet sedan saknas, då havererar projekten, eller så tar det två år för dem att över huvud taget komma igång med verksamheten, säger hon.

 


 

Att äga, styra och utvärdera stora projekt, vänder sig till alla som aktivt arbetar med stora projekt, samt till högskolestuderande, forskare, utvärderare och handläggare.

Göran Brulin är kvalificerad analytiker vid Tillväxtverket och adjungerad professor i lokala och regionala innovationer vid Linköpings universitet. Lennart Svensson är professor i sociologi vid Linköpings universitet och forskningsledare vid APeL. Författarna har tidigare givit ut antologin Lärande utvärdering på Studentlitteratur.