Förslag till aktörerna

Konferens - A&O för att klara kriser

Vid konferensen A&O för att klara kriser och framtida kompetensbehov, den 3 februari, presenterades utvärderingar och forskningsrapporter. Projektledare berättade om sina erfarenheter i samband med krisen. Andra deltagare representerade arbetsgivare, fackförbund och regional expertis.

Vi har sammanfattat konferensdagens diskussioner i förslag och rekommendationer till politiker, arbetsmarknadens parter, forskare och finansiärer. Längst ner på sidan finns konferensens slutdokument i sin helhet att ladda ner. 

 

FÖRSLAG TILL REGERINGEN:

 • Vuxnas lärande och kompetensutveckling i arbetslivet bör ha hög prioritet i det nationella reformprogrammet till EU.
 • En kunskapsutvecklande arbetsmarknadspolitik med särskilda insatser för riskgrupper som ungdomar, lägre utbildade och äldre.
 • En nationell vision och agenda för kompetensutveckling och lärande i arbetslivet, baserad på en kombination av formellt och informellt lärande.
 • Ett Kunskapslyft 2.0 som stöder såväl generell, utvecklingsinriktad kompetens som relevant yrkeskompetens, men också förbättrar beredskapen inför nästa kris.
 • Vidareutveckla Europeiska socialfonden till en social innovationsfond för projektexperiment och innovationer inom kompetensutevckling och lärande i arbetslivet.

FÖRSLAG TILL REGIONALA AKTÖRER:

 • Skärpt spaning och analys av globaliseringens effekter inom regionen.
 • Förstärk samverkan mellan strukturfonderna, regionala högskolorna, lärcentra och utbildningsarrangörer.
 • Utveckla nätverk och plattformar som arbetar kontinuerligt med kompetensförsörjning och lärande i arbetet och har en infrastruktur som kan mobiliseras snabbt i akuta kriser.
 • Formulera nya strategier för lärande genom samarbete mellan regioner, landsting, kommuner, högskolor och näringsliv.

FÖRSLAG TILL ARBETSMARKNADENS PARTER:

 • Dialog om framtida modeller för kompetensförsörjning för att tillgodose arbetsgivarnas behov av flexibilitet och medarbetares behov av anställningsbarhet och trygghet.
 • Dialog om behov av Kunskapslyftet 2.0 för att underlätta kontinuerlig såväl som mer krisgenererad strukturomvandling.
 • Dialog om gemensamma kampanjer för att stimulera rörlighet på arbetsmarknaden, exempelvis ungdomar till bristyrken, lägre utbildade genom kompetenslyft till andra och mer kvalificerade jobb.
 • Dialog om branschöverskridande överenskommelser i kristider för att förbättra tryggheten i de mest utsatta branscherna.
 • Dialog om hur ESF-projekt kan skalas upp och förbättra beredskap och krishantering.
 • Skapa incitament för att i större utsträckning intressera män för utbildning.

FÖRSLAG TILL NÄRINGSLIVET:

 • Kompetensutveckling och lärande i arbetet måste bli tydliga, strategiska frågor förankrade i hela organisationen.
 • Ledarskap och organisation måste främja utvecklingsinriktat lärande och medarbetares anställningsbarhet.
 • Utveckla rutiner för identifiering av kompetensbehov, verktyg för självvärdering och implementering av lärande i arbetet.
 • Skapa speciella incitament för kompetensutveckling och lärande i arbetet.

FÖRSLAG TILL FACKLIGA ORGANISATIONER:

 • Gör aktion för att kompetensutveckling och lärande i arbetslivet ska bli en nyckelfråga på den fackliga agendan.
 • Ta fler regionala initiativ till att kartlägga kompetensbehov i branscher samt samordna och driva större projekt, framför allt tillsammans med mindre företag.

FÖRSLAG TILL FORSKARSAMHÄLLET:

 • Ökade insatser för att omsätta forskningsbaserad kunskap om kompetensutveckling och lärande i arbetet, exempelvis om arbetsorganisation, ledarskap och lärande, till praktik och tillämpning, inte minst i ESF-finansierade projekt.
 • Utveckla modeller för hur projekt ska utformas för att bli utvärderingsbara.

FÖRSLAG TILL ESF-RÅDET:

 • Större, längre, men färre projekt med strategiska aktörer som genererar bättre utväxling och som kan fungera som långsiktiga kunskapsbärare.
 • Tydligare krav på att projekten ska vara utvärderingsbara.
 • Krav på tydligare ägarskap av projekt.
 • Mer systematisk kunskapsförmedling av goda exempel och modeller för kompetensutveckling och lärande i arbetslivet.
 • Arbetslivsforskning och arbetslivsforskare engageras för att omsätta teorier och systematiserad empiri till praktik och öka kunskapsinnehållet i projekten, exempelvis genom utbildning av projektledare, jobbcoacher och ledarskapskonsulter.