Sirpa Niemi är verksamhetschef för funtionshinderverksamheten i Ale kommun. Foto: Göteborgsregionens kommunalförbund

Gro - på väg mot en organisationsförändring

- Vi lever i föränderlig värld. Myndigheter, brukare och anhöriga ställer hela tiden nya krav. Precis som en snickare behöver verktyg behöver vi metoder för att möta dem, säger Sirpa Niemi som är verksamhetschef för funktionshinderverksamheten i Ale kommun.

De står inför flera utmaningar. Inom funktionshinderverksamheten har yrkesrollen gått från vård via habilitering till pedagogiskt arbete. På den vägen måste kompetensen stärkas och säkras, men en eftergymnasial utbildning inom funktionshinderområdet saknas. Samtidigt sker stora besparingar i kommunen. Då ökar till exempel den administrativa arbetsbördan på både cheferna och personalen.

- Jag är orolig för vår omsorgspersonal, att de har för stort ansvar. De har inte bara sin vanliga yrkesroll, utan ska även vara ombud, kontaktperson och i viss mån administratör, säger Sirpa Niemi.

Organisationsförändring nödvändig

Ale är en av de medverkande kommunerna i projektet Gro, Organisatoriskt lärande i Göteborgsregionen. Inom projektet har runt 200 anställda i funktionshinderverksamheten i Ale kommun möjlighet att få kompetensutveckling.

För att verksamheten ska kunna möta de höjda kraven och medarbetarna klara av de utökade arbetsuppgifterna krävs dock en organisationsförändring.

- Det händer alltid saker med folk som får utbildning. Men, hur gör det avtryck för brukaren? De anställda ska inte kompetensutvecklas för sin egen skull, utan för att brukarna ska få ett gott liv, säger Sirpa Niemi.

Delaktighet genom "smarta mål"

Projektet satsar ingenting på nya utbildningar, utan provar i stället nya metoder för den kompetensutveckling som ändå skulle ha genomförts. För att kompetensen ska stanna kvar och utvecklas i organisationen använder de så kallade smarta mål. Innan en anställd får gå en utbildning formulerar medarbetaren, tillsammans med sin chef, mål som beskriver hur de nya kunskaperna ska spridas i organisationen på ett sätt så att kompetensen kommer alla till gagn.

- Denna vecka utbildar vi studiecirkelledare. När de kommer tillbaka kan de starta upp studiecirklar kring teman som till exempel etik och moral. När studiecirklarna sker på arbetsplatsen kommer de att integrera hela arbetsgrupper. De som får kompetensutveckling har ett ansvar att skapa förändring som leder till förbättring, säger Sirpa Niemi.

Ett annat grepp som projektet provar är läsplattor. Genom olika applikationer kan medarbetarna förklara saker för varandra och snabbt skicka och ta del av information.

Vägen till en organisationsförändring

En organisationsförändring kräver samarbete mellan ledning och personalen på fältet. Därför har varje arbetsplats inom projektet utsett en Gro- ambassadör som sköter kommunikationen mellan själva verksamheten och cheferna.

- Medarbetarna lämnar förslag på vad som kan förändras inom organisationen. Det kan vara att det inte finns tillräckliga stödfunktioner, eller att verksamheten skulle effektiviseras om personalen kunde organisera sitt arbete på ett nytt sätt.

- Det är viktigt att det finns ett givande mellan verksamhetscheferna och omsorgspersonalen inom organisationen. Men om en organisationsförändring sker beror ju i slutändan på hur lyhörda vi ansvariga ledare är, säger Sirpa Niemi.

Projektet Gro startades på initiativ av ett nätverk bestående av flera verksamhetschefer inom Göteborgs kommunalförbund.

- Jag tror att det är viktigt att vi var de drivande. Det ger bra strukturer för implementering av erfarenheter i projektet, avslutar Sirpa Niemi.

 

Som representant från projektet Gro kommer hon att berätta om sitt arbete i A&O:s monter på Kvalitetsmässan i Göteborg den 16 och 17 november. Läs mer om det här.

Text: Johanna Senneby