Bild: Billy Moström och Conny Hansson. Foto: Anna-Karin Florén

Bild: Billy Moström och Conny Hansson. Foto: Anna-Karin Florén

IF Metall går före

– När alla fem projekt är avslutade, har 1 386 personer på 35 företag fått i snitt en veckas utbildning var, säger initiativ- tagare och projektkoordinator Conny Hansson, ombudsman på IF Metall Mellersta Norrland.

KZY-regionen inrymmer hela Jämtlands och Västernorrlands län. Det är många företag och kommuner som medverkar i projektet och det är stora fysiska avstånd att överbrygga. Projektledarna har arbetat från Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik. Billy Moström, som är projektansvarig, och Esbjörn Jonsson, en av projektledarna, sitter i Örnsköldsvik på IF Metall Höga Kustens kontor där vi ses för intervju. Conny Hansson är med på videolänk från IF Metalls kontor i Östersund.

– Egentligen började alltsammans före krisen. Idén om att söka medel från Socialfonden för kompetensutveckling av våra anställda väcktes redan på våren 2008. Vi hade påbörjat en förstudie när krisen slog till. När varselförhandlingarna inleddes gjorde vi en ny ansökan till ESF, då med riktade insatser till människor som riskerade att bli arbetslösa, säger Conny Hansson.

IF Metall gjorde en enkät om behoven av utbildning bland 1 200 varslade medlemmar på regionens företag. Stora utbildningsleverantörer som Lernia och Antenn hjälpte till att ta fram underlag till en ansökan om projektfinansiering från ESF-rådet med IF Metall Mellersta Norrland som projektägare.

Utbildningsbehov

Krisen fick många företag att gå ner i produktion och se sig om efter möjligheter att ställa om till nya produkter och marknader. Men oavsett om företagen ska verka på sina gamla eller på nya marknader, behöver anställda inom industrin vidareutbildas. För att få en bild av företagens behov gjorde IF Metall ett enkätutskick till 300 företag, i praktiken alla industriföretag i regionen utom de som facket arbetat med under våren 2008. Av de 300 företagen ville 60 delta i behovsinventeringen.

Det skulle visa sig att utbildningsbehoven var likartade i hela regionen. Kunskaper inom svetsning, ritningsläsning och datorvana var särskilt efterfrågade. Enkäten gjorde det också tydligt att projektet behövde två inriktningar, en för att stödja personer som redan var eller stod inför att bli varslade, och en för att stödja dem som stod inför en omställning på arbetsplatsen.

– En konsekvens av uppsägningarna är att organisationerna har blivit plattare. Personalen fick ökat ansvar och större befogenheter i produktionen. De behövde rustas för att hantera den förändringen lika väl som för praktiska färdigheter i till exempel svetsning och säljteknik, säger Conny Hansson.

– Alla anställda fyllde i enkäter om sin kompetens. Utifrån enkätresultatet tog vi sedan fram en mix av utbildningar, som gynnade både individer och företag. Önskemålen låg till grund för ansökan till ESF, säger Esbjörn Jonsson.

Upphandling med kvalitetskrav

Conny Hansson och Billy Moström rekryterade Esbjörn Jonsson som projektledare från verkstadsklubben på BAE Systems Hägglunds. En av hans uppgifter var att sköta upphandlingen av utbildningar.

– Det var som att befinna sig mitt i en rullande snöboll. Allt yrde runt omkring mig med grejer som måste göras. Allt var lika viktigt och allt skulle vara klart i går. Så småningom fick jag ut ena handen ur snöbollen, sedan huvudet, och började känna att jag hade kon­ troll, säger Esbjörn Jonsson.

IF Metall skickade förfrågningar till hundra utbildningsleverantörer och fick femtio svar. Leverantörerna betygsattes.

– Vi valde dem som klarade att leverera många av de utbildningar vi efterfrågade, och kvalitetskraven, säger Esbjörn Jonsson.

Esbjörn Jonsson tecknade ramavtal och samordnade deltagare och företag med utbildarna. Senare besökte han också utbildningarna och utvärderade resultatet.

– Projekten har gett mig ny erfarenhet. Jag har fått använda min kreativitet till att lösa olika problem som vi har stött på. Jag lärde mig också mycket genom den samverkan vi haft med företag, utbildningsleverantörer och kursdeltagare i projekten. Det har gett kunskaper som jag kommer att ha användning av i framtiden också.

Företagen har fått ny syn på facket

IF Metall genomförde 255 utbildningsinsatser med kurser i bland annat svetsning, datakunskap, cnc-programmering, teknisk engelska, affärssystem, säljteknik, matematik med inriktning på trigonometri, ritningsläsning, lean, medarbetarskap och ledarskap. De som ville kunde också ta körkort till lastbil, buss och tryck.

– Idag måste anställda kunna läsa och förstå ritningar och instruktioner på teknisk engelska. Utan teknisk engelska är man inte lika anställningsbar, säger Billy Moström.

KZY-projektet genomförde en enkät till företag och anställda om hur de upplevde nyttan av utbildningarna. Av enkäten framgick tydligt att utbildningarna bidragit till att begränsa antalet varsel.

– Företagen ville inte göra sig av med sin personal. De fyllde arbetstid med utbildningsinsatser för att slippa varsla.

Enkäten visade också att många deltagare ansåg sig ha nytta och glädje av utbildningarna, och att de känner sig tryggare i sina anställningar. Knappt 40 procent anser att utbildningarna stärkt det egna företagets konkurrenskraft.

Billy Moström tycker att företa- gens syn på IF Metall har förändrats med projektet.

– Företagens ledningsgrupper har fått en ny bild av facket. Nu förstår de att vi kan göra mer än förhandla, säger han.

Inget av företagen som deltog i projektet har lagts ned. Esbjörn Jonsson tycker att det är ett tecken på att projektet har lyckats.

– Genom att företagen utvecklade medarbetarnas kompetens fick de stärkt och kunnig personal, vilket har resulterat i ökad kvalitet och effektivitet i produktionen, säger Esbjörn Jonsson.

De uppsagda försvann

– Minst hälften av de varslade fick inte chansen att vara med i projektet, de gick direkt ut i arbetslöshet, säger han.

Pengarna från ESF-rådet fick bara användas till att utbilda anställda. De som hunnit bli arbetslösa fick söka sig till Arbetsförmedlingen eller det formella utbildningssystemet. Den som är uppsagd på grund av arbetsbrist ska stå till arbetsmarknadens förfogande.

Men KZY kom på ett sätt att delvis komma runt problemet. IF Metall slöt ett avtal med Arbetsförmedlingen enligt vilket arbetslösa kunde få utbildningspraktik hos

IF Metall. Under praktiktiden utbildades personerna, som då var berättigade till ersättning från Försäkringskassan.

– Men det var inte lätt att få med arbetslösa i de utbildningarna. Vi trodde att intresset skulle vara större, men det var svårt att komma i kontakt med dem, säger Es- björn Jonsson.

– Våra arbetslösa medlemmar fick möjlighet att ta lastbilskort.
 I vanliga fall är det dyrt, och ett års väntetid här i Östersund. Nu kunde arbetslösa få kortet gratis på en månad. Men det verkar inte ha gått fram vilken möjlighet det här innebar.

Först ut i Sverige

IF Metall i Mellersta Norrland är den enda fackförening i Sverige som agerat ensam projektägare i en ESFs utlysning. Men de har fått efterföljare. Till exempel har IF Metalls Stockholmsavdelning också lämnat in en ansökan till ESF.

– De och några andra avdelningar som är intresserade har hälsat på oss, säger Billy Moberg.

Också IF Metall Mellersta Norr- land har lämnat in en ny ansökan. Men Conny Hansson tycker att arbetet med ansökningarna tar för lång tid.

– I samband med varselprojekten hann många varslade sluta innan projektet kom igång, säger han.

– Ändå snabbade vi på processen så att förstudien bara tog två månader. Sammanlagt tog det tre månader att få beslut från ESF- rådet. Normalt tar en förstudie sex månader, och det kan dröja ett år till beslut. Då är underlaget redan inaktuellt.

Något som kan ha avskräckt fackföreningar från att ansöka om ESF- medel, menar Conny Hansson, är att de måste ligga ute med mycket pengar. IF Metall betalade utbildningsföretag, löner till projektledare och utbildningskostnader. Sedan kan det dröja månader innan pengarna kommer in från ESF. KZY-projektets budget omfattade totalt 18 miljoner.

– IF Metall har fått agera bank. Därför är kommunförbund och landsting vanliga projektägare. För enskilda företag med kanske tio anställda är det inte möjligt att ligga ute med så stora pengar, särskilt inte när det är kris i ekonomin, säger Conny Hansson.

Framtiden

Conny Hansson, Esbjörn Jonsson och Billy Moström är nöjda med resultatet av KZY-projektet.

– Vi har i uppdrag att verka för att IF Metalls medlemmar får bra anställningar och innehållsrika jobb. Och det står i alla våra avtal att vi ska jobba med kompetensutveckling. ESF-projekten är ett sätt att göra det på, säger Conny Hansson.

De menar också att det behövs en ny arbetsmarknadspolitik, som ger större möjligheter att vidareutbilda anställd personal.

– Att bara ge mer resurser till Arbetsförmedlingen räcker inte om vi vill ha livskraftiga företag i framtiden. Företagen kan både producera och utbilda. Det skapar nya möjligheter, säger Billy Moström.

Text: Anna Holmgren


IF Metall: En 100-lapp till utbildning

Texten är ett utdrag ur boken Arbetsplatslärande i kristid, ladda ner den här