Lärarnas ökade kompetens ska skapa en mer attraktiv skola och i förlängningen göra eleverna mer attraktiva på arbetsmarknaden. Det är ett av målen med projektet 3O. På bilden projektledare Tomas Kroksmark, professor vid Högskolan i Jönköping. Foto: Privat

Kompetens som kollektiv egenskap i skolan

Jönköpings län har den näst lägsta utbildningsnivån i hela landet, näringslivet består till stor del av småföretag och det finns fortfarande en hel del skogs- och jordbruk.Vidare studier har sällan prioriterats av föräldrar och elever, och i de småföretag som nu drabbats av krisen, finns många anställda som gått direkt från grundskolan till företagen.

I Gränna ligger Ribbaskolan, en skola med 575 elever från förskoleålder upp till niondeklassare. Skolans låga studieresultat var anledningen till att Barn- och ungdomsnämnden i Jönköpings kommun för ett par år sedan valde den som modellskola när socialfondsprojektet 3O - en modell för kollektiv kompetensutveckling på arbetsplatser, skulle starta.

Projektägaren Högskolan i Jönköping ställde som krav att hela personalen på Ribbaskolan, nästan hundra personer, skulle delta i projektet. Detta var ett så tydligt budskap att när två av de tre rektorerna inte ville vara med, fick de arbetsuppgifter på andra håll i kommunen och ersattes av två nya. Att den högsta skolledningen var så tydlig i sitt engagemang gav en bra grund för projektets genomförande.

Kollektiv, hållbar och integrerad kompetensutveckling

3O är en modell för kollektiv kompetensutveckling förlagd till arbetsplatsen. Den vilar på tre ben; input, bearbetning och integrering, som tillsammans ska bära upp den kollektiva, hållbara och integrerade kompetensutveckling som är målet med 3O. Genom högskolestudier i pedagogik och i samarbete med etablerade forskare arbetar projektdeltagarna med att grunda skolverksamheten i vetenskapligt tänkande, i projektet kallat samproduktion av kunskap.

På arbetsplatsen bearbetas den nya kunskapen i grupper om runt sju deltagare där fritidspedagoger och lärare blandas. Där kan de diskutera normer, målsättningar och pedagogik. Bearbetningen syftar ytterst till förståelse för de nya kunskaperna och hur de ska kunna omsättas i skolans arbete. Att denna verksamhet är förlagd till arbetsplatsen är bärande för modellen 3O, enligt projektledaren professor Tomas Kroksmark, Högskolan i Jönköping, eftersom det ger en bra grund för att omvandla teori till praktik

Lärarna ska få forskarkompetens

Lärarnas ökade kompetens ska skapa en mer attraktiv skola och i förlängningen göra eleverna mer attraktiva på arbetsmarknaden. Genom regelbundet återkommande smågruppssamtal, ledda av en utbildad handledare, kan projektet följa upp med diskussioner om konkreta problem och händelser i vardagsarbetet. Det handlar inte bara om att föra in den nya kunskapen i verksamheten och skapa en kollektiv kunskapsbas, utan också om att skapa ett bra klimat för fortsatt kompetensutveckling. Ett mål är att samtliga projektdeltagare ska nå en magisterexamen i lärande genom projektet, forskarkompetensen ska underlätta för dem att utveckla undervisningen. Fritidspedagogerna, lärarna och rektorerna på skolan får också utbildning inom arbetsorganisation.

Nästan 2 100 högskolepoäng

Samtidigt som projektdeltagarna har arbetat heltid, har de tillsammans tagit 2092,5 högskolepoäng. Många har därigenom blivit kvalificerade för att delta i kompetensutveckling på forskarnivå inom högskolan. Men det viktigaste resultatet hittills är kanske en tydlig positiv trend för elevernas betyg, och att andelen elever som är behöriga för gymnasiet efter årskurs nio har ökat.

Projektfakta:

3 O står för Omnia omnes omnibus, som är latin och står för Allt till alla överallt. Det är en devis från 1600-talspedagogen Comenius, som under sin livstid verkade runt om i Europa, bland annat Sverige.
 Projektet är ett genomförandeprojekt inom programområde 1, kompetensutveckling.
Projektägare: Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.
Projektledare: Tomas Kroksmark
Projektperiod: 2011-01-17 - 2012-12-31

Budget/ESF-stöd: 3 858 378 kronor
Samarbetspartner: Gränna rektorsområde, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping, samt Skol- och barnomsorgsförvaltningen i Jönköpings kommun

Text: Owe Ivarsson och Johanna Senneby
Artikeln publicerades den 7 november på spl.nu

Den 25 april håller A&O och SPeL seminarium om projektet 3Os modell. Läs mer här.