Rapport: Kompetensutveckling i Socialfonden

A&Os rapportserie

A&O har hittills arbetat med översiktliga fallstudier. Med enkätstudien vill vi få en bredare och mer generell bild av hur projekten som är inriktade på kompetensutveckling av anställda ser ut.

Projektledare, delprojektledare och kontaktpersoner fick svara på frågor om bland annat varför man sökt projektmedel, om syfte och förväntningar, genomförande, resultat och hur arbetet har fungerat.

Enkäter skickades ut till 306 personer och 229 besvarades.

Omfattningen och det låga bortfallet gör att vi relativt väl kan beskriva projektens innehåll, genomförande och de ansvarigas uppfattningar om förväntningar och resultat.

I denna första version av rapporten sammanfattar vi resultaten av enkäten samt kommenterar dem kortfattat.

I rapporten kan man bland annat läsa att:

  • En överväldigande majoritet anser att projekten har lett till ökad kompetens på individnivå men också att det hade bidragit till att öka företagens konkurrenskraft.
  • En viktig anledning till att organisationer valt att medverka i projekt var att öka de anställdas möjlighet att medverka i utvecklingsarbete. Men även konkreta kompetensluckor behöver täppas till enligt enkätsvaren. Områden som lyfts fram i det sammanhanget är kvalitet, teknik och kommunikation.
  • Tidsbrist angavs som den största svårigheten för projekten, men också arbetet med att motivera enskilda deltagare, chefer eller företag att engagera sig.


Rapporten är skriven av professor Lennart Svensson och fil. dr Helen Ulicza, utredare på APel FoU.

Ladda ner rapporten här: