Lars-Olof Pettersson, Rådhusgruppen City. Foto: Rådhusgruppen City

Krönika: Korta vägen från ord till handling

Krönika

Hur kan kompetensutveckling göra företagen konkurrenskraftiga nu och i framtiden?

Det är frågeställningen i ESF-projektet Hållbart arbete som IF Metall i Stockholm har drivit under flertalet år. Drygt 30 företag deltar i verksamheten, främst små och medelstora företag.

Rådhusgruppen City har uppdraget att genomföra projektets utvärdering. Jag har varit med i projektet från ansökan, via projektgruppsmöten, deltagande i seminarier och styrgruppsmöten. Utvärderingen följer ESF-rådets rekommendationer om on-going evaluation.

Tillsammans med tre kollegor har jag organiserat arbetet så att vi varje kvartal har kontakt med samtliga företag, genomför intervjuer med ett urval deltagare i utbildningar varje halvår.

Varje halvår arrangeras även seminarier tillsammans med projektägaren och ESF-rådets handläggare. Vid seminarierna går vi igenom det senaste halvårets aktiviteter och prioriterar projektledarnas framtida arbete under kommande sex månader. Det ger en möjlighet att se över tidsplan, ge feedback tillbaka till projektet om företagens upplevelser och utvärdera vad som uppnåtts under perioden.

Syftet med min utvärdering är att dels lära av resultaten från projektet, men också påverka projektets framtid.

Min ingång i projektet är att det genom sin storlek är intressant för att lära sig vad kompetensutveckling kan innebära för industriföretag när det gäller konkurrenskraft, möjligheter att säkra jobb och förutsättningar för produktivitetsutveckling.

IF Metalls mål med projektet är att kompetensutvecklingen ska förbättra företagens resultat. Målgruppen för utbildningsinsatserna är inte begränsad till de kollektivanställda i företagen. Tvärtom går mycket av verksamheten ut på att förbättra ledarskapet i företagen och att hantera administrativa system. Spännvidden i utbildningarna går från grundläggande kunskaper till avancerade utbildningar i teknisk utrustning.

Vad kan vi lära oss av projektet och det tvillingprojekt som IF Metall drivit vid Höga Kusten?

För det första är det mycket jordnära önskemål om utbildning som kommer till uttryck i behoven hos de anställda.

För det andra är det viktigt att ha administrativ kapacitet att sjösätta ett dylikt projekt. ESF-rådets formella krav och bristande administrativ erfarenhet kan leda till allt tar längre tid än vad som behövs.

För det tredje har små och medelstora företag alltid begränsat med tid att delta i förberedande möten, obligatoriska genomgångar av prioriterade problemområden, medverkan i enkäter och djupintervjuer. Det blir lätt många möten innan den utlovade kompetensutvecklingen börjar.

Kort sagt: jag tror det är viktigt att kunna gå ganska snabbt från ord till handling för att kompetensutvecklingen ska bli intressant för små och medelstora industriföretag.

Vad kommer utvärderingen att komma fram till när projektet avslutas i början av år 2014?

Förhoppningsvis kan vi redovisa 30 företag som lättare kan överleva i en allt hårdare konkurrens, ett par tusen anställda som har bättre förmåga att klara arbetsmarknadens allt tuffare krav. Jag hoppas att vi har företag, anställda och fackliga organisationer som är mer medvetna om förutsättningarna för konkurrenskraftiga företag.

Det blir en praktisk övning som kan belysa vad bättre förutsättningar för kompetensutveckling kan innebära, när allt fler ställer krav på ett livslångt lärande och bättre ekonomiska förutsättningar för sådana studier.

Lars-Olof Pettersson
Rådhusgruppen City

Läs mer om projektet här