Malmö stadsteater är en av verksamheterna som medverkar i projektet Kulturkraft Syd. Foto: Peter Westrup

Kulturkraft ger Malmö Opera unik kunskap

Reportage

– Att jobba inom scenkonst kräver extrem kreativitet. Bilbranschen bygger en ny bil vartannat år, vi bygger åtta nya bilar om året.

Det säger Fredrik Täck, Scenchef på Malmö Opera med ansvar för scentekniker, maskinister och teknikmästare, deras kompetensutveckling och arbetsmiljö. För att hänga med i kulturbranschens snabba tekniska utveckling och ligga i framkant konstnärligt, är kompetens och kreativitet både individens och organisationens viktigaste tillgångar.

– Det ger oss bättre konkurrenskraft. Vi kan leverera en bättre, och arbetsmiljömässigt tryggare, föreställning om vi har mer kunskap, säger Fredrik Täck.

Utbildning som inte finns på marknaden

Kulturbranschen står inför annorlunda utmaningar än många andra branscher. Bland annat för att kulturen är under ständig förändring och ska ligga före, spegla och kritisera samhället. Då är scenarbetarnas kompetensutveckling av största vikt och ofta är det bara de själva som vet vad de behöver.

– Vi måste utveckla våra spetskunskaper och sådana utbildningar finns inte i Studieförbundets kurskataloger, utan på arbetsplatser likt vår egen, säger Fredrik Täck.

Robert Karlsson är projektledare för Kulturkraft Syd 2.0. Som konsult på Trygghetsrådet TRS utvecklade han projektet på uppdrag av kulturbranschens arbetsmarknadsparter Svensk Scenkonst och Teaterförbundet.

– För verksamheterna handlar det inte främst om brist på resurser, de saknar snarare flexibla kompetensutvecklingsinsatser- lika flexibla som branschen i sig. Tillsammans med de som verkar inom scenkonsten utformar vi något som inte går att köpa på marknaden, säger Robert Karlsson.

Han har en bakgrund som producent, har sysslat med marknadsföring och haft fingrarna med i utvecklandet av de fyra Kulturkraft- projekt som bedrivits och bedrivs runt om i Sverige- Kulturkraft Syd, Väst och Nord och Stockholm. Han betonar att alla aktiviteter är behovsstyrda.

– Vi måste jobba utifrån det aktuella behovet. Alla verksamheter i Kulturkraft Syd arbetar i korta projekt så behovet varierar mycket och aktiviteterna måste vara relevanta i dagsläget, säger Robert Karlsson.

Enligt Fredrik Täck är det just flexibiliteten som gör Kulturkraft Syd unikt.

– Om en regissör får en ny konstnärlig idé är det vårt jobb att förverkliga den och samtidigt hålla oss inom lagar och regler. Men Kulturkraft hjälper oss också med utbildningar som vi måste förnya var femte år på grund av säkerheten. Personflygningar till exempel, det måste man vara superexpert på, det handlar ju om människoliv, säger han.

Skapar ny kunskap tillsammans

De många och specialiserade yrkesgrupperna är en annan stor utmaning. Malmö Opera, exempelvis, har runt 250 anställda inom cirka 90 olika yrkesgrupper- från publikvärdar och rekvisitörer till regissörer och orkestermedlemmar.

– Säg att deras två ljustekniker behöver utbildning inom energisnål ljussättning. Att utveckla en sådan utbildning för bara två personer när du har lika många andra avancerade yrkesgrupper som också behöver kompetensutveckling, blir ohållbart, säger Robert Karlsson.

Men samma behov kan uppstå i flera olika verksamheter. Då är det viktigt att kunna samordna det av ekonomiska skäl, men också för att utveckla de enskilda individerna och området i sig. Malmö Stadsteater, Skånes Dansteater och Musik Syd deltar också i projektet och under aktiviteterna skapar de tillsammans ny kunskap. Deltagarorganisationerna ger Kulturkraft Syd önskemål om vad medarbetarna behöver, därefter kan projektet bygga upp stommen till en aktivitet.

– Vi ser hur vi ska utforma aktiviteten bäst för både organisation och individ, vilken nivå den skall ligga på, vilken omfattning den bör ha för att garantera resultat, och ner till vilka veckodagar och klockslag som är lämpligast i förhållande till målgruppen, säger Robert Karlsson.

Även formen för aktiviteterna är behovsstyrd och kan vara allt från en kurs eller föreläsning till en workshop eller ett skapande experiment- allt för att främja förändring och nya idéer.

Bättre slutprodukt

Större trygghet i sin yrkesroll, bättre självförtroende och tryggare anställning. Viktigt, men inte det enda de anställda på Malmö Opera vinner på att delta i Kulturkraft Syd. Att de får utbyta erfarenhet och kunskap med andra inom scenkonsten leder också till att de kan hålla koll på vad som händer utanför Operahuset.

– Det gör att kvaliteten på vår slutprodukt blir bättre. Arbetsmiljön har också förbättrats, vi kan göra tryggare föreställningar när fler vet mer om till exempel brandsäkerhet, säger Fredrik Täck.

För tillfället fokuserar projektet på fem områden som deltagarorganisationerna tycker är speciellt viktiga. Ett av dem är organisationsutveckling.

– De flesta utbildningarna är kopplade till organisationernas strategier för verksamhetsutveckling, men samtidigt får de input i det interna utvecklingsarbetet av de andra deltagarna, säger Robert Karlsson.

Robert Karlsson betonar vikten, både för organisationerna och för individerna, av att de lär av varandra.

– Det ger dynamik. Därför kan vi inte heller ha enbart ett arbetsplatsbaserat lärande knutet till en viss organisation; om deltagarna inte möts blir lärandet platt, säger Robert Karlsson.

 Garant för långsiktighet

I och med att kompetensutvecklingen är behovsstyrd, blir det i princip en omöjlighet för deltagarna att inte direkt använda sina nya kunskaper.

– Man skulle kunna kritisera oss för att vi inte är långsiktigt strategiska, men det kan vi inte vara. Vi måste uppfylla behoven som finns på kort sikt innan vi kan börja tänka långsiktigt. På det sättet har projektet blivit en garant för långsiktigt agerande.

Kulturkraft Syd 2.0 är inne på sin andra projektomgång- den som ska leda till att skapa en hållbar struktur för kompetensutveckling i branschen.

– Projektet har inneburit möjlighet för branschen att se hur vi kan samverka kring detta och visat att det går att nå resultat och det är ju lätt att göra med en skaplig budget. Viljan att fortsätta efter projekttidens slut finns, men nu är det upp till projektets initiativtagare att ta detta vidare, säger Robert Karlsson.

Han menar dock att den verksamhet som i sådana fall skulle permanentas, måste utgå från erfarenheterna från Kulturkraft Syd 2.0.

– Jag tror att vi behöver en verksamhet som den vi har nu; en liten, lättrörlig och smidig organisation på lokal nivå. En neutral och oberoende part med örat mot marken som skapar utifrån de behov som finns, avslutar han.

Text: Johanna Senneby