Det är viktigaste är inte alltid att nå de ofta ambitiöst formulerade projektmålen, skriver docent Karin Lundqvist i sin krönika. Foto: Anna-Karin Florén

Ledningar har börjat tänka strategiskt

Krönika

Har den privata sektorn någon nytta av Socialfonden? Det har varit frågeställningen för Processtöd Stockholms studie av regionens fem stora företagsprojekt, som omfattar ett 60-tal små och medelstora företag inom olika bran­scher. Till detta ska läggas 1 200 mikro­företagare, främst inom tjänstesektorn.

Sverige behöver fler jobb och jobb skapas framförallt i företag som växer. Storföretag klarar sig bra på egen hand, men vår studie visar att mindre företag behöver mycket stöd. Många har fastnat i "ekorrhjulet" och förmår inte skapa en ända­målsenlig arbetsorganisation, vilket är helt nödvändigt för att fungera effektivt. För att kunna konkurrera måste vi i Sverige dessutom arbeta smartare än låglöne­länderna genom att vara innovativa och bryta med könsmönster som hindrar organisatorisk för­nyelse. Tyvärr är företagsledarnas kun­skaper inom arbets­organisation och jämställd­het och genus i det närmaste obefintliga- om man får hårdra.

Tanken är att företagsprojektens utbildningar, för det rör sig mest om sådana, ska ut­göra led i strategisk kom­petens­utveck­ling, men det visar sig att många företag saknar strategier och utveck­lings­planer. En gemen­sam nämnare för de som lyckats väl, är att de har just en utveck­lingsplan; att kunskaperna är nödvändiga för företagets utveck­ling och att medarbetare och verk­samhet utvecklas på ett integrerat sätt. Exem­pel­vis kunde företagen Åtta45 och EO Grafiska ta fram och erbjuda kunderna helt nya tjänster när perso­nalen till­ägnade sig nya IT-verktyg. Det är goda exempel på arbetsplatslärande. 

Arbetsplats­lärande har förutsättningar att bli en tids- och kostnadseffektiv modell för kompe­tens- och verksamhetsutveckling i vårt pressade arbetsliv. Det kan bli ett innovativt sätt att utveckla både verksamheter och medarbetare för att öka och behålla konkur­renskraft. Företagen kan också förbättra sin omställningsförmåga, vilken är en fördel på marknaden. Genom att lära i anslutning till arbetet kan utbildning avdrama­ti­seras för studieovana grupper, som även "lär sig att lära". Medarbetarnas engagemang och utveck­­lings­­orien­tering ökar, samtidigt som kvaliteten och kundbemötandet blir bättre.

Det är viktigaste är inte alltid att nå de ofta ambitiöst formulerade projektmålen. Att delta i socialfonds­projekt ger mycket annat av värde. I flera företag har projekten kom­mit att bli en dörröppnare för att diskutera utvecklingsbehov överhuvudtaget. Led­ningar har börjat tänka strategiskt och arbeta med målbilder, företag har tagit itu med problem som sopats under mattan, då verksamheten i ett företag stoppats upp i samband med ett ägarbyte kom man vidare genom projektet, i samband med att två företag fusionerades bidrog projektet till att utveckla en gemensam kultur. Exemplen kan mångfaldigas!

Det viktiga är nu att projekterfarenheter och verktyg sprids så att de kommer till nytta för andra och bidrar till ett utvecklingsinriktat lärande, så att det sker en nivåhöjning och en progression i utvecklingsarbetet!

Docent Karin Lundqvist, Castor Analys

Studien "Nyttan av socialfondens projekt för stockholmsregionens privata sektor programperiod 2007 - 2013" har letts och genomförts av docent Karin Lundqvist, Castor Analys, och Camilla Minda Grenert, Arbetsmiljöforum.