Foto: Privat

”Nu har jag blivit en i arbetsgruppen”

Krönika

I hela Europa behöver vi hitta förhållningssätt och metoder för att tillvarata alla som arbetar och vill arbeta inom omsorgen. Lyckas vi med det ökar vi också förutsättningarna att höja kvalitén i omsorgsverksamheterna. Med en åldrande befolkning ärr det viktigt att trampa upp stigar som leder till en lärande arbetsplats.

"Förut stod jag i ett hörn och iakttog. Nu har jag blivit en i arbetsgruppen". Det säger en av deltagarna i ArbetSam, ett projekt inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättningar, och det ger en bra bild av vad projektet handlar om. Det ger anställda med låg utbildning möjlighet att utveckla sitt yrkeskunnande och förbättra sitt språk. Som projektledare behöver jag ofta sammanfatta och berätta om projektet i olika sammanhang. Eftersom ArbetSam är ett så mångsidigt projekt kan det ibland bli svårt. Varför behövs projektet? Vad är det bra för? Vilka kan ha nytta av projektet? Vad är det som är speciellt med ert projekt? Svaren på de frågorna kan vara flera.

När ArbetSam startade 2009 hade det föregåtts av flera olika satsningar på kompetensutveckling för anställda i äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning i Stockholms län. Skälen till satsningarna var flera; förväntningarna och kraven på omsorgen hade successivt ökat och anställda med kort utbildningsbakgrund riskerade att slås ut från arbetsmarknaden. Där man som anställd tidigare kunde klara sig med att vara duktig, trevlig, praktisk och stark måste man nu också kunna skriva, vara kontaktperson, svara på anhörigas frågor och delta i kompetensutveckling. Då behövs både yrkeskunnande och djup och bred kunskap i svenska språket, som förutom att det är det viktigaste redskapet man har i kommunikationen med de gamla, också är kommunikationsspråket på jobbet. Att erbjuda anställda att gå kurs hade inte gett tillräckligt bra resultat och tanken att få igång arbetsplatslärande som en metod för att stärka verksamheten hade grott under flera tidigare projekt, till exempel SpråkSam och APU.

Projektet bygger på att de anställda som behöver utbildning i svenska som andraspråk, och vård- och omsorgsprogrammet får undervisning på arbetsplatsen av lärare från den kommunala vuxenutbildningen och SFI, Svenska för invandrare. De som har lägst utbildning sedan tidigare prioriteras.

Men tanken är inte bara att individer ska få högre kompetens. Det måste finnas ett intresse och en stämning på arbetsplatsen som gör att de kan få användning för sina nya kunskaper. Eftersom cheferna är avgörande för att skapa den stämningen har projektet gett dem input från föreläsare och möjlighet att nätverka för att stötta varandra.

Två andra nyckelfunktioner som projektet har satsat på är reflektionsledare och språkombud. Reflektionsledarna har fått särskild utbildning i att leda samtal på jobbet där man kan reflektera över situationer och teman som är aktuella på arbetsplatsen och på så sätt lära sig av vardagen. Språkombuden har utbildats i hur man kan stötta den som lär sig ett språk eller som har svårigheter med kommunikationen.  Språkombuden hjälper också chefen med att stimulera hela arbetsplatsen så att den fungerar språkutvecklande. Exempelvis kan språkombuden ställa den enkla frågan; Förstår alla den information som chefen ger? Vågar alla komma till tals? Om det inte är så, vad kan vi göra för att ändra på det? När chefer, lärare, språkombud, reflektionsledare och medarbetare samarbetar ger det en otrolig effekt på lärandet.

Nu är ArbetSam inne i den avslutande fasen. Vi börjar summera vad vi har lärt oss. Utvärderingen pågår och jag tycker mig se att kommunikation och kunskap är något som är livsnödvändigt för oss både som projektmedarbetare och deltagare. Jag har ofta hört kommentarer från olika arbetsplatser om deltagare som har fått starkare självkänsla, att konflikterna har minskat och arbetsglädjen ökat. Lärarna har lärt sig nya arbetssätt och de som har deltagit i utbildningen upplever ofta att hela deras liv har förändrats. Många berättar också om de äldre som gärna hjälper till med läxorna! Så, ett givet svar på frågorna är att ArbetSam är bra för kunden eller brukaren, för de anställdas självförtroende, för lärarnas kompetens och för kvaliteten i omsorgen.

Text: Kerstin Sjösvärd, projektledare ArbetSam.

Kerstin Sjösvärd medverkar vid seminariet Äldreomsorgen- så lyfter vi kvalitet, rekrytering och utbildning, den 22 mars. Här kan du läsa mer om seminariet.

Fler artiklar på ämnet:
Pricerunner för kvalitet i välfärden
Debattartikel: Mer lärande ger bättre omsorg
Tio punkter för en lärande arbetsplats