Ove Jansson är Senior advisor på Företagarna och en av talarna på ESF-dagen den 7 november. Foto: Företagarna

Ove Jansson vill se samlat ansvar för kompetensutveckling i småföretag

Krönika

Eftersom näringslivet och den svenska konkurrenskraften går från att vara kapitalbaserat, med fokus på basindustri och tillverkning, till att bli kompetensbaserat, ställs nya krav på hur man jobbar med just kompetens som insatsvara. Det finns många bevis på att kompetenser är och kommer att bli allt viktigare, inte minst mot bakgrund av en växande tjänstesektor och det faktum att lönekostnader är den största kostnadsposten, vilket Företagarnas undersökningar visar.

Samtidigt sker mycket snabba marknadsomvandlingar. Givna kunskaper får snabbt kortare livstid och förnyelsen i näringslivet spinner på allt snabbare. En dataprogrammerare ser ökade möjligheter med webprogrammering som sedan ser ökade möjligheter med app-programmering exempelvis. En annan effekt av en alltmer föränderlig arbetsmarknad är att man troligen snabbare blir inaktuell för ett nytt jobb om man "fastnar" utanför. Därför behövs sannolikt lägre ingångslöner och lite större lönespridning som en generell åtgärd.

I vår undersökning om kompetensutveckling bland mikro- och småföretag, framgår tydligt att mikroföretagen satsar mindre på kompetensutveckling. Här tror vi att brist på tid är ett tungt skäl men även att lönsamheten är generellt rätt låg vilket begränsar möjlighetera att investera i kompetensutveckling.

Samtidigt visar våra undersökningar ganska entydigt att ett av småföretagens största hinder för tillväxt är brist på rätt kunskap och kompetens tillsammans med svag efterfrågan och höga arbetskostnader.
En av de bidragande orsakerna till bristen på rätt arbetskraft och kompetens är att samverkan mellan utbildning och arbetsmarknad är för dålig och att företagens behov inte matchar det utbud av utbildad arbetskraft och kompetens som finns tillgänglig. Kompetensutveckling i mikroföretagen blir därför en allt viktigare fråga - i vår undersökning ansåg hela 82 % av mikroföretagen att kompetensutveckling är helt avgörande eller viktig för företagets fortsatta utveckling.

Det kommer bli allt viktigare för företagen att hitta rätt arbetskraft- inte minst mot bakgrund av den generationsväxling vi är mitt uppe i. Därför blir möjligheten till kompetensutveckling av befintlig personal en allt viktigare fråga där kunskap i förlängningen handlar om företagens överlevnad.
På företagarna tror vi att gynnsammare avskrivnings- och skatteregler för kompetensutveckling kan bidra till att motverka bristen på lämplig arbetskraft som tillväxthinder. Detta bekräftas också av våra medlemmar och specifikt för mikroföretagen där 54 procent skulle öka sina investeringar i kompetensutveckling om skatterabatter skulle införas för detta ändamål.

Vi tycker att det behövs ett mer samlat ansvar för kompetensutvecklingsfrågorna. Det är ju ett förebyggande arbete att se till att personer som redan är etablerade på arbetsmarknaden får tillgång till och möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter för att hålla sig fortsatt attraktiva.
Här har Euroepiska socialfonden en given roll under förutsättning att insatserna tar hänsyn till de villkor som företagen står inför. Kompetensutveckling för mikro- och småföretag måste exempelvis bli administrativt enklare och ha tydligare koppling till de enskilda företagens och deras anställdas behov.

Ove Jansson är en av talarna på ESF-dagen den 7 november
Läs mer