– 25 procent av Sveriges befolkning har läs och skrivsvårigheter. Med projektet ville vi skapa en nyhetsförmedling, av och för våra deltagare och andra som vill kunna tillgodogöra sig nyheter på ett lättillgängligt sätt, sa Malin Johansson, från projektet Black & White. Till höger om henne Sandra Novén, Internationella kvinnoföreningen. Foto: Anna-Karin Florén.

Social innovation en nyckel till tillväxt

Almedalen 2013

– Social innovation kommer att bli ett centralbegrepp. Vi talar om det som en nyckel till tillväxt, sa Anna Tengkvist, från Tema Likabehandling i samband med A&Os och Tema Likabehandlings seminarium Vägar till ett jämlikt arbetsliv på Café H10 i Visby under Almedalsveckan.

Under innevarande programperiod har begreppet social innovation funnits med i Socialfondens programskrivning, men inte varit särskilt synligt.

– Begreppet är förhållandevis nytt och någon tydlig definition av vad det egentligen omfattar finns inte, sa Malin Lindberg, A&Os processledare och seminariets moderator.

Fokus för seminariet låg på initiativ som syftar till att organisera kompetensutveckling i arbetslivet och för människors om står långt från arbetsmarknaden.

Nyhetsförmedling på nytt sätt

Ett av seminariets två medverkande projekt var Black & White, som arbetar för att stödja människor med högfungerande autism inom daglig verksamhet i Skövde. De hade konstaterat stora brister i nyhetsförmedlingen till människor med läs- och skrivsvårigheter och med svenska som andra språk.

– 25 procent av Sveriges befolkning har läs och skrivsvårigheter. Med projektet ville vi skapa en nyhetsförmedling, av och för våra deltagare och andra som vill kunna tillgodogöra sig nyheter på ett lättillgängligt sätt, sa Malin Johansson, från projektet Black & White.

Projektets deltagare har tagit fram en tidning och en webbtidning. Deltagarna bestämmer innehållet, skapar innehåll och är aktiva i alla beslut och målsättningar.

– Vinsten med projektet är att vi skapar möjligheter för alla med funktionsnedsättning och ett annat modersmål än svenska. Utöver det har projektet också lett till kompetensutveckling av deltagarna. Tidningen har vunnit gott gensvar hos läsarna och idag skriver man för hela Skaraborgsområdet och har två redaktioner, säger hon.

Har innovatören glömts bort?

I den efterföljande panelen deltog bland andra Klara Adolphson från Vinnova. Hon menar att begreppet social innovation är ett pedagogiskt verktyg som kan förklara verksamhet som redan bedrivs.

– Begreppet är kommunikativt och ger synlighet åt arbete som annars ibland hamnar i skymundan för tekniska innovationer, sa hon.

Hon fick medhåll av Åsa Burman från Lunds universitet.

– Många forskare har ett patos för socialt förändringsarbete, men de känner sig inte så hemma inom det traditionella innovationsbegreppet, sa hon.

David Lundborg från SU Innovation satt i publiken och påpekade att man inte får glömma entreprenören bakom sociala innovationer.

– Ibland är det finare att prata om innovation än om entreprenörskap.

– Ja, innovationsbegreppet behöver breddas och då måste man också se till vad en innovatör är. Begreppen entreprenör och innovatör överlappar varandra. När det handlar om ett nytt kunskapsområde, går man ofta från generella till mer avgränsade tillämpningsområden och nu kanske man är redo att skilja på begreppen på ett sätt som man inte har gjort tidigare, sa Klara Adolphson.


Medverkande: Malin Lindberg, A&O/Luleå tekniska universitet, Anna Tengkvist, Tema Likabehandling, Malin Johansson, projekt Black & White, Sandra Novén, Internationella Kvinnoföreningen/projekt Mångfald för ökad konkurrenskraft, Panel: Marianne Öberg Håkansson, Svenska ESF-rådet, Klara Adolphson, Vinnova, Åsa Burman, Lunds universitet.

Här kan du se det inspelade seminariet

Läs mer om ämnet på arbetsplatslarande.se:
Klara Adolphson, Vinnova: Social innovation handlar om att bryta normer

Webbtidningen ger mätbart lärande

Social innovation en väg till lärande

Lärande organisationer tar bäst tillvara sociala innovationer