APeL

APeL FoU är ett nationellt centrum för interaktiv och kritisk forskning inom arbetsplatslärande, tillväxt och regional utveckling. Företaget ägs av en stiftelse och arbetar i nära samarbete med universitet och högskolor, samt med näringsliv och samhälle.

På en arbetsmarknad som ständigt förändras, behöver nya utmaningar utforskas och utvärderas. APeL är en stark och nyskapande forsknings- och utvecklingsmiljö som möter arbetslivets behov av lärande och kompetensutveckling i nya former. 

APeL arbetar med olika typer av utvecklingsstöd, utvärdering och följeforskning på lokal, regional och systemnivå.

Utvecklingsstöd kan innebära att APeL tillsammans med en verksamhet organiserar ett integrerat lärande och bidrar till att utveckla strategier för lärande och kompetensutveckling. Målet är att ta vara på den kompetens som finns i en organisation, att utveckla verksamheten och att förbättra samverkan mellan aktörer för att gynna innovationsprocesser.  

APeL driver även kompetensutvecklingsprojekt och utvecklingsprogram som finansieras med EU-medel. Det kan gälla regionala satsningar där man analyserar möjligheter, stimulerar entreprenörskap och bygger upp innovativa miljöer för forskare och näringsliv. APeL bidrar med kunskaper om nätverk, hur man stärker partnerskap och stimulerar innovationssystem, för att satsningen ska ge god utdelning.

Forskningen ska ge deltagarna
djupare förståelse och självinsikt i
det egna arbetet.

Forskningen ska visa på sambandet
mellan insats och resultat,
men också avslöja skensamband
och cirkelresonemang.

Forskningen ska ge deltagarna
perspektiv och kritisk distans. Den
ska också vara ett motgift mot trender och
enkla lösningar.