Temagrupper


tema unga (kopia).jpg

Tema unga

Temagruppen unga tar tillvara resultat och metoder som görs i ESF-projekt som arbetar för underlätta ungdomars väg ut på arbetsmarknaden.

Temagruppen vill påverka medverkande organisationer utifrån den kunskap som tas fram i temagruppen. Brister på systemnivå kommer att föras till regering, riksdag och andra relevanta aktörer. Målsättningen är att höja kvaliteten i de insatser som unga möter oavsett om det gäller kompetensutveckling eller anställningsbarhet.

www.temaunga.se

 

tia logga (1).jpg

Tema integration i arbetslivet

Temagruppen ska analysera resultat och aktiviteter från ESF-projekt inom Programområde 2, Ökat arbetskraftsutbud, och från andra relevanta projekt inom t.ex. regionala utvecklingsfonden. I uppdraget ingår att specifikt inrikta sig på målgrupperna nyanlända, personer med utländsk bakgrund, långtidssjukskrivna samt personer med funktionsnedsättning. 

Utifrån våra analyser vill vi:

  • åstadkomma en effektiv kunskapsspridning på policynivå och/eller direkt till de aktörer som resultaten är avsedda för
  • identifiera och etablera nya viktiga utvecklings- och forskningsområden
  • medverka i internationellt kunskapsutbyte
  • förse ESF-rådet med underlag till kommande utlysningar.

www.isv.liu.se/remeso/tia

 

Tema likabehandling (1).jpg

Tema likabehandling

Tema likabehandling arbetar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet - oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder. Vårt uppdrag är att göra kunskapen från tusentals projekt, främst inom den Europeiska socialfonden, användbara för andra.

www.temalikabehandling.se

 

tema entrepren2 (1).jpg                            

Temagrupp entreprenörskap & företagande

Temagruppen ska utveckla och sprida kunskap om hur entreprenörskap och företagande kan motverka utanförskap på arbetsmarknaden utifrån erfarenheter som görs i Socialfondsprojekt.

Projektet ska även utforma förslag på åtgärder som förbättrar de strukturer som underlättar människors inträde eller återinträde på arbetsmarknaden.

http://temaef.wordpress.com/